Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Cel studiów

Studia adresowane są przede wszystkim do osób nie posiadających uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Studia przygotowują do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolach publicznych i zreformowanych szkołach podstawowych na pierwszym etapie kształcenia.
Studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej przeznaczone są również dla czynnych zawodowo pedagogów i nauczycieli, którzy pragną poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe i zdobyć uprawnienia do pracy w przedszkolu oraz w szkole podstawowej z najmłodszymi jej uczniami, zwiększając jednocześnie swoje szanse na zatrudnienie w danej placówce.
Program studiów podyplomowych jest realizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.Ramowy program studiów obejmuje m.in.:

 

 • diagnozę psychopedagogiczną w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym
 • edukację muzyczną w przedszkolu i klasach I–III
 • edukację plastyczną w przedszkolu i klasach I–III
 • edukację przyrodniczą w przedszkolu i klasach I–III
 • edukację techniczną w przedszkolu i klasach I–III
 • edukację zdrowotną i prorodzinną
 • język obcy w pracy z dziećmi
 • kształcenie kompetencji językowych i komunikacyjnych u dzieci w przedszkolu i klasach I–III
 • kształcenie kompetencji matematycznych u dzieci w przedszkolu i klasach I–III
 • kulturę fizyczną z metodyką w przedszkolu i klasach I–III
 • literaturę dla dzieci z metodyką
 • planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu i w klasach I–III
 • pracę z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • prawo w rodzinie i oświacie
 • psychologię rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
 • technologię informacyjną i komunikacyjną w edukacji dziecka i w pracy nauczyciela
 • teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • terapię pedagogiczną w pracy z dzieckiem w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym
 • współpracę przedszkola i szkoły z rodzicami i środowiskiemSylwetka absolwenta

W zakresie edukacji przedszkolnej absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii dziecka w wieku przedszkolnym, systemów wychowania przedszkolnego i zarządzania placówką wychowania przedszkolnego. Będzie posiadał również wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie przygotowywania i prowadzenia zajęć w przedszkolu w obszarach edukacji: językowej, matematycznej, środowiskowej, teatralnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, informatycznej oraz wyrównawczej.
W zakresie kształcenia zintegrowanego (edukacji wczesnoszkolnej) osoba kończąca studia podyplomowe Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna posiada wiedzę z zakresu psychodydaktyki kształcenia i wspierania rozwoju małego ucznia z uwzględnieniem edukacji zorientowanej na jednostkę i jej rozwój. Absolwent posiada także wiedzę dotyczącą indywidualnych właściwości uczenia się dzieci, wspierania ich aktywności edukacyjnej oraz rozwijania uczenia się dostosowanego do aktualnego statusu rozwojowego każdego ucznia. Posiada również wiadomości teoretyczne i przygotowanie praktyczne w zakresie diagnozowania potrzeb i organizowania procesu opiekuńczo – wychowawczego na etapie klas początkowych. Absolwent będzie kompetentny by wykazać się metodycznym przygotowaniem w zakresie przygotowywania i realizowania zajęć zintegrowanych w klasach I – III szkoły podstawowej w następujący obszarach edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, teatralnej, plastycznej, technicznej, ruchowej i informatycznej oraz wyrównawczej.
                                                 
     

Kwalifikacje

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW). Warunkiem  uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia, przygotowanie i obrona pracy dyplomowej oraz pozytywne zaliczenie praktyki pedagogicznej.
     

Czas trwania studiów

Studia realizowane będą jako trzysemestralne. Uczestnicy studiów będą aktywnie uczestniczyć w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. Zajęcia będą realizowane w korzystnych dla studentów terminach. Istnieje możliwość częściowego odbycia zajęć realizowanych w ramach platformy e-learningowej.

 


Opłaty
Wpisowe: 400 zł
Rata roczna: 1 raz 3.500 zł
Rata semestralna: 3 razy po 1.200 zł
Rata miesięczna: 14 razy po 270 złWymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe


Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu  dyplomu ukończenia studiów wyższych (I-go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • kwestionariusz  osobowy kandydata na studia podyplomowe
 • fotografie 2 sztuki
 • ksero dowodu osobistego

     
Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
     

Zgłoszenia Kandydatów przyjmujemy
od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-18.00
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
41-800 Zabrze, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40
tel. +48 322 733 194

________________________________________________________________________________
Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.